İşçi Alımı

Artvin Çoruh Üniversitesi 8 İşçi Alımı İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi 8 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Artvin Çoruh Üniversitesi 8 İşçi Alımı Detayları

Sürekli işçi kadrolarına başvurular, 01.06.2020 – 05.06.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online kullanıcı girişi yapılarak veya ALO 170 kanalıyla yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak ve öğrenim durumu ile özel şartlara haiz olmak,

4. Her aday, ilanda belirtilen meslek kollarından sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

7. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış veya muaf olmak),

10. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

12. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

13. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İlan başvuru döneminde (01/06/2020 – 05/06/2020) ikamet adresini Artvin ve ilçelerine taşıyanların başvuruları yönetmelik gereği geçersiz sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 38 yaşını doldurmamış olmak (05/06/1982 ve sonrası doğanlar),

Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak,

Koruma ve Güvenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık nedeni bulunmamak,

Koruma ve Güvenlik alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek,

Gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Erkek ise askerliğini yapmış veya muaf olmak,

Artvin il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (05/06/1990 ve sonrası doğanlar),

Temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık nedeni bulunmamak,

Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Erkek ise askerliğini yapmış veya muaf olmak,

Artvin il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

MARANGOZ

Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon Bölümünden mezun olmak,

CNC makinesi ile çalıştığını ve en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (05/06/1985 ve sonrası doğanlar),

Autocad kullanmaya hakim olmak ve sertifika ile belgelendirmek,

Bakım onarım hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık nedeni bulunmamak,

En az C sınıfı ehliyet sahibi olmak (yerleşkeler arası uzak mesafelere kurum aracı (kamyon) ile mobilya nakli ve montajı için),

Erkek ise askerliğini yapmış veya muaf olmak,

Artvin il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

ELEKTRİKÇİ

Meslek Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Elektrik-Elektronik alanlarından mezun olmak,

Ip tabanlı güvenlik kamera sistemleri ile network altyapısı ile router ve switch, Ip ve analog tabanlı telefon santral sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri kurulum ve programlaması; alçak gerilim pano ve ana pano kurulum ve montajı; aydınlatma ve priz tesisat montajı alanlarında en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek,

Yangın ve güvenlik sistemleri ile Ip telefon santral sistemleri alanında sertifika sahibi olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (05/06/1990 ve sonrası doğanlar),

Bakım onarım hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık nedeni bulunmamak,

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (yerleşkeler arası uzak mesafelere kurum aracı ile gidebilmesi için),

Erkek ise askerliğini yapmış veya muaf olmak,

Artvin il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Artvin Çoruh Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 16.06.2020 tarihinde saat: 14.00’da Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini Youtube kanalı ile canlı olarak veya daha sonra izleyebileceklerdir.

Kura çekim tarihi, saati veya yer değişikliği olması durumunda Artvin Çoruh Üniversitesi internet sayfasında (www.artvin.edu.tr) duyurulacaktır.

Yine kura sonucu belirlenen adaylar Artvin Çoruh Üniversitesi internet sayfasında (www.artvin.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura sonuçları ile adaylardan istenecek belgeler daha sonra Üniversitemiz web (www.artvin.edu.tr) sayfasında duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile sözlü sınavını asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi Artvin Çoruh Üniversitesi internet sayfasında (www.artvin.edu.tr) ayrıca duyurulacak olup adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Artvin Çoruh Üniversitesi internet sayfasında (www.artvin.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekecektir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek olup başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Not: Başvuru sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500752&isyeriTuru=Kamu&r eturnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500752&isyeriTuru=Kamu

Temizlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500761&isyeriTuru=Kamu&r eturnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500761&isyeriTuru=Kamu

Marangoz: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500766&isyeriTuru=Kamu&r eturnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500766&isyeriTuru=Kamu

Elektrikçi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500775&isyeriTuru=Kamu&r eturnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005500775&isyeriTuru=Kamu

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu