1. Ana Sayfa
  2. İşçi Alımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alımı İlanı (En Az İlkokul Mezunu)


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alımı Yapacak

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25 adet  “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alımı İlanı Tablo 1

Kadro ve pozisyonlardaki talepler Kütahya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Kütahya merkez ve ilçelerinde en az 1 yıl ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Şartları uyan adayların, 20/04/2020 – 24/04/2020 tarihleri arasında başvurularını Kütahya İŞKUR İl Müdürlüğü internet ( www.iskur.gov.tr ) – ( esube.iskur.gov.tr ) adresinden, E-DEVLET ve alo 170 hattı üzerinden yapmaları gerekmektedir.  Şahsen başvuru alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Türk vatandaşı olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

Deneme süresi iki aydır, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Kadro ve pozisyonlardaki talepler Kütahya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Kütahya ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ):

18-30 yaş arasında olmak.

Lise ve Dengi mezunu olmak,

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

İl ve ilçelerde görevlendirilecek personeller için Kütahya merkez veya ilçelerinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ:

18-30 yaş arasında olmak.

İlkokul, Ortaokul veya Lise Mezunu Olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

İl ve ilçelerde görevlendirilecek personeller için Kütahya merkez veya ilçelerinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak.

BAKIM VE ONARIM GÖREVLİSİ:

18 – 30 yaş arasında olmak.

İlkokul, Ortaokul veya Lise Mezunu Olmak,

Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,

Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,

İl ve ilçelerde görevlendirilecek personeller için Kütahya merkez veya ilçelerinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Noter tarafından yapılacak Kura işlemi 28/04/2020 tarihinde saat 10:00 ‘da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda http://www.dpu.edu.tr  adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. ( 13 Mart 2020 tarih ve 31067 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler konulu 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Kura işlemine görevli personeller haricinde kimse alınmayacak olup, Kura işlemi Kamera ile kayıt altına alınacaktır.)

Kura sonucu her meslek kolundan alınacak personel sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek aday sayısı belirlenecektir.( Güvenlik Görevlisi 20 asil, 20 yedek – Temizlik Görevlisi 72 asil, 72 yedek – İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı 8 Asil, 8 Yedek )

Kura sonucu belirlenen adaylar ( asil ve Yedek ) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi internet sayfasında http://www.dpu.edu.tr ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura sonucu belirlenen adayların ( asil ve Yedek ) Mülakat yeri, tarihi ve saati Üniversitemiz http://www.dpu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir.
Belge teslim tarihi ve yeri, http://www.dpu.edu.tr  adresinden adaylara duyurulacaktır.
Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dahil edilecektir.

Başvuru Tarihleri: 20 Nisan 2020  –  24 Nisan 2020

Noter Kura Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı

Noter Kura Saati: 10.00

Noter Kura Yeri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu

Sözlü Sınav Tarihi: Sözlü Sınav Tarihi Daha Sonra Duyurulacaktır.

Yorum Yap