Kamu Personel Alımıİşçi Alımı

Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 35 İşçi Personel Alımı Yapacak

Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 35 İşçi Personel Alımı İlanı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden, EDEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır.

Genel Hususlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

9. Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

10. Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı birimlerinde (Kâhta, Gölbaşı, Besni ve Hasancık Beldesi) çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak,

11. Her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir,

12. İŞKUR tarafından Adıyaman Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.adiyaman.edu.tr ve www.pdb.adiyaman.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır,

13. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir,

14. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,

15. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

16. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir,

17. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır,

18. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir,

19. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir,

20. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,

21. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir,

22. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Özel Hususlar:

Temizlik Görevlisi

1. Eski hükümlüler dahil olmak üzere en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2. 18-35 yaş arasında olmak,

3. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrakın taşınması, ayrıştırılması, dağıtımı, vb. işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

4. Engelli kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için;

– 18-45 yaş arasında olmak,

– Her iki bacağı ve kolu tutmuyor olmamak,

– Her iki gözü görmüyor olmamak,

– Ağır derecede zihinsel ve ruhsal hastalığı olmamak,

– İşitme yeteneğini tamamen kaybetmemiş olmak.

Güvenlik Görevlisi

1. En az ilköğretim, en fazla önlisans mezunu olmak,

2. 18-35 yaş arasında olmak,

3. Önlisans düzeyinden başvuru yapacaklar için; Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak,

4. İlköğretim ve ortaöğretim mezunu adaylar için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak,

5. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak,

6. Bu şartları taşımayanlar mülakatta eleneceklerdir.

Bakım Onarım Hizmetleri

1. 18-45 yaş arasında olmak,

2. Meslek Yeterlik Belgesine sahip olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Ustalık Belgesine sahip olmak ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki veya teknik eğitim okullarının ilgili okul ve bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru Şekli:

Adaylar 10.08.2020 – 14.08.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir.

Kura Bilgisi:

Tarih: 19.08.2020

Yeri: Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Merkez / ADIYAMAN

Saati: 14:00

Not:

1. Kura çekimi noter huzurunda ve kamera eşliğinde yapılacaktır.

2. Kura çekimini izlemek üzere gelen başvuru sahiplerinin COVİD-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur.

3. Salon kapasitesine göre izleyici alınacaktır.

Belge Teslimi:

Kura çekiminden sonra mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi www.adiyaman.edu.tr adresinden yayınlanacak olup adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler, 19.08.2020 ile 24.08.2020 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilecektir.

Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların özel hususlar kısmında belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. İkametgah Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.),

3. Adli Sicil Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.),

4. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.),

5. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi veya mezuniyet belgesi,

6. Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.)

7. Engelli adaylar için tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu.

Sözlü Sınav Bilgisi:

Sözlü Sınav tarihi, saati ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi www.adiyaman.edu.tr ve [email protected] internet adreslerinden yayınlanacaktır.

Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Ek: Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı (1 sayfa)

Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 35 İşçi Personel Alımı Detayları
Adıyaman Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 35 İşçi Personel Alımı Detayları

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu