Kamu Personel Alımıİşçi Alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Temizlik ve 8 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Temizlik ve 8 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Temizlik ve 8 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Temizlik ve 8 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Temizlik ve 8 Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları

I. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

II. AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4. Alımı yapılacak olan temizlik ve güvenlik personelleri, İlimiz ilçelerinde bulunan Üniversitemiz birimlerinde de görevlendirilebilecektir.

III. KURA TARİHİ VE YERİ

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi işleminin 01.02.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda Üniversitemiz web sayfası (https://www.ksbu.edu.tr) duyurular kısmından adaylara duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

IV. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. 2 adet vesikalık fotoğraf,

3. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.).

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu.

11. Güvenlik görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı.

12. Engelli kadrosu için adayların ilgili mevzuata göre %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu.

V. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında https://www.ksbu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

VI. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu