1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı

Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor!


Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor!
Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor!

Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı

Tapu ve Kadastro 59 kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Tapu ve Kadastro 59 personel alımı başvuru süreci başlıyor. Tapu ve Kadastro 59 memur alımı ilanı için başvuru süreci için kılavuz yayımlandı. Tapu ve Kadastro 59 personel alımı başvuruları ne zaman? Tapu ve Kadastro 59 personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
 • Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli  olarak çalışmıyor olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
Başvuru Özel Şartları

 • 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvurusu kesinlikle geçersiz sayılacaktır.)
 • İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.
 • Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla
  olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması
  gerekmektedir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam
  teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

Başvurular

Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı kılavuzu için tıklayın.

Yorum Yap