Sözleşmeli Personel Alımı

Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli 2 Büro Personeli Alımı İlanı (Lisans Mezunu)

Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli 2 Büro Personeli Alımı Yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

İlan Başlama Tarihi: 11/02/2020

Son Başvuru Tarihi: 25/02/2020

Başvuru Yeri: Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Başvuru Şekli: Şahsen

“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli 2 Büro Personeli Alımı Tablo 1

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 – Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3 – Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5 – Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6 – Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

E) Başvuran adaylarda 2018/2019 KPSS Lisans sınavından 70 ve üzeri P3 puanı alanlar değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir),

2. KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

6. Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü,

7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

9. Özgeçmiş ve sertifikalar,

10. Fotoğraf (1 Adet),

11. Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adayların başvurularını (www.artvin.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi (17.00)’ne kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.artvin.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS P3 puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN

Tel: 0466 215 10 00 (1082-1083-1089) – 0466 215 10 74

E-mail: [email protected]

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu