Sözleşmeli Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli 13 Personel Alımı Yapıyor

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli 13 Personel Alımı İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 13 (onüç) Sözleşmeli Personel (Destek Personeli) alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli 13 Personel Alımı Detayları 1 Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli 13 Personel Alımı Detayları 2

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli 13 Personel Alımı Detayları:

GENEL ŞARTLAR:

1 -Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

4 – 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5 – Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 – Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

7 – Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile yapılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

NOT: Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacaktır. Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana Mahallesi Kümeevler No: 5 38280 Talas / KAYSERİ

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kayseri.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

NOT: Gerekli görüldüğü taktirde ilan sürecinin her aşamasında ilan Rektörlüğümüzce iptal edilebilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1 – Öğrenim Belgesi fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

2 – Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, ÖnLisans mezunları için 2018 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)

3 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

5 – Adli Sicil Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

6 – Fotoğraf (1) adet,

7 – Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK barkotlu e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

8 – Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu