İşçi Alımı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alımı İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alımı Yapacak

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanuna göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alımı Tablo 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alımı Tablo 2

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları sağlayan adaylar başvurularını Nevşehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 11.03.2020 – 16.03.2020

KURA TARİHİ / SAATİ: 23 Mart 2020 Pazartesi (Saat:10.00)

KURA YERİ: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi NEVŞEHİR

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Kura çekimi 23.03.2020 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi internet sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr/ duyurulacaktır.

Yine kura sonucu belirlenen adaylar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi internet sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr/ ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi internet sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr/ duyurulacak olan tarihlerde aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi,

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi,

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi,

8. Sıhhi Tesisatçı, Bahçıvan ve Hayvan Bakıcısı iş ilanına başvuracak adaylardan ayrıca yukarıdaki özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

DİĞER HUSUSLAR

1. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

4. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için 2 (iki) aylık deneme süresi uygulanacak olup, İş Sözleşmesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

5. Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Nevşehir ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Nevşehir’de ikamet etmek.

6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırarak https://www.nevsehir.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve başvurdukları kadroya ilişkin mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi internet sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr/ duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Atamaya hak kazanan kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı olumsuz gelenler, kadroya alınsa bile kurumla ilişikleri kesilecektir.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu