Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI

25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında yer alan Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) pozisyonu ve Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

İlana ilişkin genel şartlar ve diğer bilgiler 25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı şekliyledir.

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gündür.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI

25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanında yer alan DSP 04 nitelik kodlu Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz Teknikeri) unvanlı kadro ilanımız iptal edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: EK KADRO İLANI

25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında yer almayan yeni kadro ilanı aşağıda belirtilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

İlana ilişkin genel şartlar ve diğer bilgiler 25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandığı şekliyledir.

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gündür.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 466 sözleşmeli personel alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 1 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 2 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 3 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 4 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 5 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 6 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 7 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 466 Sağlık Personeli Alımı Detayları 8

GENEL ŞARTLAR

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2 – Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, Lisan mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

4 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

5 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

6 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7 – Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Üniversitemizin https://hastaneilan.atauni.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. (Başvuru son günü saat 23.59’a kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya ait olacaktır. Süresinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 – KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

2 – Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı),

3 – Askerlik Durum Belgesi,

4 – Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge),

5 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika,

6 – SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.atauni.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma hastanesi) şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

Bilgi İçin;

Sağlık Araştırma ve uygulama Merkez Müdürlüğü kadrolarına yapılacak online başvuru desteği için ilgili tel: (0442) 231 14 16

Başvuru şartları ile ilgili Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Personel Özlük Birimine ait (0442) 344 66 40 / 66 41

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

O İş Bu İş ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!