1. Ana Sayfa
  2. Kamu Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli 13 Kamu Personeli Alımı Yapacak


Sağlık Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli 13 Kamu Personeli Alımı İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere;
Aşağıda sözleşmeli pozisyonu, adedi, KPSS türü ve puanı, teşkilatı /görev yeri ve öğrenim durumu belirtilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” konulu kararı çerçevesinde 13 (onüç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 2 (iki) tekniker, 6 (altı) teknisyen, 4 (dört) gemi adamı ve 1 (bir) destek personeli (şoför) alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli 13 Kamu Personeli Alımı Detayları

I) BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

e) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 – TEKNİKER (2 Adet)

1 – Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından mezun olmak,

2 – Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3 – ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

2 – TEKNİSYEN (6 Adet):

1 – Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak,

2 – Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3 – ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

3 – GEMİADAMI (4 Adet):

1 – En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2 – Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3 – Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

4 – DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet):

1 – En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2 – En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

3 – Cinsiyeti erkek olmak,

4 – ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

II – BAŞVURU VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları kaydıyla başvuruları geçerli kabul edilecektir. Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1 – Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan veya www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüzde ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir,

2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3 – 2018 KPSS sonuç belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü), (Gemiadamı hariç),

4 – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,

5 – Gemiadamı, Tekniker ve Teknisyen için Gemiadamı ehliyetinin örneği,

6 – Gemiadamı pozisyonu için çalıştığı süreleri gösterir, (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü),

7 – Destek Personeli için B sınıfı ehliyeti örneği,

8 – İyi hal kağıdı (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

9 – Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru forma yapıştırılacaktır.)

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli 13 Kamu Personeli Alımı ilanının tam metni için tıklayınız.

Yorum Yap