Sözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI

06.07.2020 tarih ve 31177 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında yer alan ST 39, ST 40, ST 41, ST 42 nolu Sağlık Teknikeri ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Düzeltme İlanı

İlana ilişkin genel şartlar ve diğer bilgiler 06.07.2020 tarih ve 31177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı şekliyledir.

İlan olunur.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Detayları 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Detayları 2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Detayları 3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Detayları 4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Detayları 5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli 117 Personel Alımı Detayları 6

* Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 6 katına kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre 1 asıl 5 yedek belirlenecektir.

* Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı veya transkript) DİPLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

* ARANAN NİTELİKLER KISMINDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARIN BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

I. GENELVE ÖZEL ŞARTLAR:

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 – 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3 – Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

4 – 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

6 – Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.

7 – 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.

8 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

10 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

11 – Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerli olup, adaylar deneyimlerini belgelendirmek zorundadırlar.

II. ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı) (Eczacı kadrosuna başvurular için diploma notunun bulunması zorunludur.),

2 – Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2 – Deneyim Belgesi (Deneyim istenilen kadrolar için istenilen alanda çalıştığını gösterir belge),

3 – SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için),

4 – Sertifika (istenmişse),

5 – KPSS Sonuç Belgesi,

6 – Eğitim Belgesi.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin http://basvuru.ksu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurarak başvuruyu tamamlayacaklardır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.(Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 3001188 veya (0344) 300 1205 numaradan bilgi alınabilir.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu